IČO: 49435892
DIČ: CZ49435892Mapka na www.atlas.cz
Najděte nás na mapě


Nabídka služeb

Nabízíme tyto služby v oblasti životního prostředí:

 • Hodnocení vlivů na životní prostředí


  Hodnocení vlivů na životní prostředí je jednou ze základních nabídek naší společnosti a jde v zásadě o následující okruhy problémů:

  • komplexní posouzení vlivů všech druhů antropogenní činnosti na prostředí ve smyslu zákona č. 244/92 Sb. (Environmental Impact Assesment).
  • komplexní studie kritického zatížení prostředí chemickými polutanty.
  • ypracování srovnávacích studií chemického znečištění a zatížení různých regionů s využitím archivu Projektu TOCOEN.
  • toxikologické a ekotoxikologické posouzení negativních vlivů chemických sloučenin na živé organismy (Environmental and Ecological Impact Assessment).
  • analýza rizik spojených s přítomností chemických látek v biotických i abiotických složkách prostředí.
  • klasifikace území z hlediska konfliktních zón a "hot spots" lokalit.


 • Hodnocení znečištění složek prostředí


  Významnou oblastí je i možnost komplexního hodnocení antropogenního znečištění jednotlivých složek životního prostředí. V souladu s příslušnými legislativními akty mohou naši specialisté řešit v celé požadované šíři problematiku kontaminace ovzduší, vod, půd, potravin (včetně potravních řetězců) a problematiku odpadového hospodářství.

  Nabízíme:

  • hodnocení osudu chemických polutantů v prostředí,
  • hodnocení stavu znečištění ovzduší, vod a půd a určení kritických zátěží oblastí,
  • emisní inventury dle metodik EMEP, rozptylové studie, vyhodnocení imisních hladin polutantů v daném území, identifikaci nejzávažnějších zdrojů a charakterizaci území z hlediska územního rozvoje,
  • vyhodnocení vlivu průmyslových zdrojů, lokálních topenišť, dopravy a dálkového transportu škodlivin,
  • klasifikaci území z hlediska konfliktních zón a "hot spots" lokalit, stanovení makroklimatických a lokálně klimatických charakteristik zájmových oblastí,
  • hodnocení kvality povrchových, podzemních, pitných a odpadních vod,
  • studie kumulace polutantů v sedimentech a vodní biotě,
  • hodnocení kvality půd, studie dlouhodobé kontaminace půd,
  • studie kumulace polutantů ve vybraných druzích terrestrických a vodních organismů, hodnocení vlivu kumulace na ekologické charakteristiky sledovaných druhů a ekosystémů,
  • hodnocení kontaminace potravních řetězců a posuzování hygienicko-toxikologické jakosti potravin a surovin pro jejich výrobu.


 • Hodnocení ekologických a humánních rizik
 • Stanovení škodlivin ve vzorcích prostředí


  Nabízíme komplexní stanovení anorganických a organických sloučenin ve vzorcích prostředí všech typů (emise, imise, atmosferická depozice, vody, sedimenty, půdy, odpady, potraviny, terrestrická i vodní biota) ve smyslu platných zákonů a norem, včetně speciálních stanovení typu:

  • toxických kovů,
  • těkavých organických sloučenin,
  • ropných látek,
  • persistentních organických sloučenin: polycyklické aromatické uhlovodíky (PAHs), pesticidy a jejich metabolity, polychlorované benzeny, polychlorované fenoly (PCPs), polychlorované bifenyly (PCBs), polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzoufurany (PCDDs/Fs),
  • esterů kyseliny ftalové,
  • vybraných přírodních toxických látek,
  • speciální analýzy zplodin hoření,
  • identifikace neznámých organických sloučenin,
  • mikrobiologická a biologická šetření v jednotlivých složkách životního prostředí.


 • Posouzení stavu a biologického potenciálu zemědělských, rekultivovaných a kontaminovaných půd


  Analýzy zahrnují:

  • kompletní terénní pedologický rozbor a posouzení lokalit (půdní typ, genetické horizonty atd.) a stanovení klasických fyzikálních a chemických parametrů souvisejících s mikrobiálním osídlením půdy (zrnitost, rozbor organické hmoty, pH, nasycenost sorpčního komplexu, obsahy živin),
  • posouzení množství mikrobiální biomasy v půdě a jejího kvantitativního složení; průzkum mikrobiálního oživení spojený s kultivacemi hlavních fyziologických skupin (celkové počty bakterií, hub, množství celulolytických bakterií, aktinomycet, atd.),
  • stanovení mineralizačního potenciálu půdy a kapacity mineralizovat zvolené organické substráty; optimalizace organického hnojení,
  • stanovení základních parametrů cyklu dusíku v půdě; stanovení nitrifikační aktivity; posouzení účinnosti zvolených inhibitorů nitrifikace,
  • analýzu rizik: Modelové laboratorní i polní kultivace k posouzení rizika plynoucího z určitého typu kontaminace půdy.


 • Testy toxicity a genotoxicity
 • Kvalita dat, vzorkovací plány


  • posuzovaní projektů a studií z hlediska zajištění správnosti a integrity dat od vzorkování až po interpretaci výsledků
  • vypracování vzorkovacích plánů a protokolů pro různé typy studií
  • vypracování plánů zajištění a kontroly kvality dat (QA/QC - Quality Assurance/Quality Control System) pro různé typy studií a projektů
  • zpracování dokumentace k akreditaci chemických a toxikologických laboratoří
  • vývoj nových analytických postupů pro stanovení polutantů v životním prostředí
  • validace analytických metod a technik
  • technická asistence při zavádění nových analytických postupů.


 • Komplexní vyhodnocení dat


  Nabízíme profesionální analýzy biologických, chemických, lékařských a sociologických dat. Tyto analýzy zpracujeme jako komplexní výzkumné nebo komerční zprávy, nebo jako podklady pro publikace v odborných českých i zahraničních časopisech nebo pro přednášky. Naše kapacita umožňuje zpracování i velmi rozsáhlých souborů dat při zachování nejvyšší odborné kvality. Samozřejmostí jsou pozdější přepracování hodnocení pro jiné účely podle přání zákazníka. V oblasti hodnocení dat nabízíme i bezplatnou konzultační činnost.

  Profesionální analýzy se týkají následujících oblastí:

  • plánování experimentů a monitorovacích pokusů v environmentálních i experimentálních oborech: optimální velikost vzorku, vzorkovací strategie a nutný počet opakování
  • experimentální design (optimální uspořádání pokusů v biologii, lékařství a šlechtitelství)
  • modelové vyhodnocení experimentů: modelové techniky analýzy rozptylu, neparametrické metody, vícerozměrné analýzy experimentálních dat, grafická prezentace
  • stochastické modelování: parametrické i neparametrické regresní modely, vícerozměrné modelování v ekologii, chemii a biologii; kalibrace a optimalizace kalibrací
  • analýza časových řad (i nestandardních); prognózy (i pro ekonomická data)
  • aplikace vícerozměrných metod v biologii, ekologii a chemii; vícerozměrné diskriminace
  • vyhodnocování biodiverzity biologických společenstev a ekologické diverzity - grafická prezentace
  • vyhodnocování toxikologických a ekotoxikologických dat, plánování těchto studií, modely QSAR.


 • Organizace konferencí a seminářů.

Vytvořilo CBA, webdesign&webmastering: Poslední aktualizace: