IČO: 49435892
DIČ: CZ49435892Mapka na www.atlas.cz
Najděte nás na mapě


Nabídka služeb: Testy toxicity a genotoxicity

Nabídka kitů pro mikrobiotesty.

Pomocí těchto biologických detekčních systémů lze:

 • provádět rychlý screeningový průzkum znečištění zájmových lokalit
 • vytipovat nejvíce zatížená odběrová místa, u nichž bude nutná podrobná chemická analýza
 • monitoring stavu kontaminace vzorků biologicky dostupnými polutanty
 • interpretovat významnost zjištěných vysokých koncentrací polutantu biologickým inhibičním účinkem
 • stanovit intenzitu (úspěšnost, rychlost) biodegradačních pochodů.

Jedná se o testy na organismech základních tří trofických úrovní:

   I. destruenti - bakterie
   II. primární producenti - řasy
   III. konzumenti - bezobratlí.

Výběr optimálního testu toxicity (případně mutagenity) závisí na charakteru vzorku a tedy i lokality, ze které byl odebrán. Některé testy jsou uspůsobeny výhradně pro vzorky v kapalném skupenství, jiné zase pro pevné vzorky (půdy, sedimenty, pevné odpady).

Do baterie (sady) jsou vybírány individuální testy tak, aby byla schopna detekovat co nejvíce skupin toxikantů ve vzorku s vysokou spolehlivostí a zároveň co nejlépe odpovídala druhovému zastoupení ve sledovaném ekosystému. Jedním z velice důležitých kritérií je výběr dle typu vzorků:

Vzorek BEZ ZÁKALU A ZBARVENÍ SE ZÁKALEM A ZBARVENÍM
podzemní a povrchová voda / odpadní voda / sediment, půda, tuhý odpad
extrakty
vzorků
sediment, půda, tuhý odpad, vzorky ovzduší
bakterie Microtox® (ISO 11348)
Růstově inhibiční test (ČSN/ISO 10712)
ATP-TOX systém
MetPlate®
 
Muta-ChromoPlate®
SOS-chromotest®
UMU-C test
(dle ISO/DIS 13829 a ISO 10993-3)
Microtox® (Solid Phase Test)
Toxi-ChromoPad®
ATP-TOX systém
Dehydrogenázní aktivita bakterií MetSoil®
 
SOS-chromotest® (Solid Phase Test)
bezobratlí Thamnotoxkit® (TNV 757754)
Daphtoxkit®(ISO 6341:1996, OECD 202/1996)
Rotoxkit® (ASTM 1992)
(Thamnotoxkit®, TNV 757754)
řasy
rostliny
řasový test (destičky, kyvety) (TNV 75 7741, OECD 201/1996)
klíčení a růst semen cévnatých rostlin
klíčení a růst semen cévnatých rostlin (OECD 208/1996)
somatické mutace Tradescantia sp. Arabidopsis thaliana
vyšší
organismy
testy na savčích SMP (submitochondrial particles) Tox/gentox. na Drosophila melanogaster

Velký důraz u těchto testů je kladen na jejich screeningový charakter. Mají sloužit především pro citlivou, rychlou a tedy i "finančně zajímavou" detekci možných toxických či genotoxických účinků hodnocených vzorků.

Parametry vybraných testů.

 • ASTM (1992): Standard guide for acute toxicity test with the rotifer Brachionus. ASTM Designation E 1440 - 91. In: Annual book of ASTM standards. Section 11. Water and Environmental Technology. Volume 11.01. Pesticides, resource recovery, hazardeous substances and oil spillresponses, waste management, biological effects, pp.1210-1216.
 • DIN 38412 part 34, (1991): Determination of the inhibitory effect of waste water on the light emission of Photobacterium phosphoreum (luminescent bacteria waste water test using preserved bacteria).
 • ISO/DIS 13829: Water quality - Determination of genotoxicity of water and waste water using the umu-test.
 • ISO/ČSN10712, (1995): Water quality - Pseudomonas putida growth inhibition test - Pseudomonas cell multiplication inhibition test.
 • ISO 6341, (1996): Water quality - Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute toxicity test.
 • ISO 11348-1, (1998): Water quality - Determination of the inhibitory effect of water samples on the light emission of Vibrio fischeri (Luminescent bacteria test) - Part 1: Method using freshly prepared bacteria, Part 2: Method using liquid-dried bacteria, Part 3: Method using freeze-dried bacteria.
 • OECD 201, (1996): Alga, Growth Inhibition Test.
 • OECD 202, (1996): Daphnia sp., Acute Immobilisation Test and Reproduction Test.
 • OECD 208, (1996): Terrestrial Plants, Growth Test.
 • TNV 75 7741, (1995): Mikrometoda stanovení toxicity a trofického potenciálu řasovým testem. Odvětvová technická norma vodního hospodářství. (MZe ČR), p. 1-15.
 • TNV 757754: Mikrometoda stanovení toxicity na korýši Thamnocephalus platyurus.

Detailní (doplňkové) testy

Toxicita, genotoxicita, karcinogenita, teratogenita:

 • akutní toxicita orální, dermální, inhalační
 • dráždivost pro kůži a oči
 • senzibilizace pokožky (alergologický potenciál)
 • cytotoxicita
 • test 28-denní (subakutní) toxicity
 • test 90-denní (subchronické) toxicity
 • test chronické toxicity/karcinogenity
 • mikronukleus test
 • test chromozomových aberací in vivo
 • testy negenotoxické karcinogeneze
 • test teratogenních účinků.

Vytvořilo CBA, webdesign&webmastering: Poslední aktualizace: